สาระน่ารู้

  • Share
      

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

     1.1 ประวัติบริษัท

     1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

     1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

     1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

     1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท

     1.6 การแจ้งเอาประกันภัย ขั้นตอนระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย

     1.7 วิธีการและระยะเวลาในการเรียกร้อง พิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

          1.7.1) ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมรถยนต์

          1.7.2) ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทั่วไป

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายใน

     2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

          2.1.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

          2.1.2) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  |part1| |part2|  

     2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

     2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

           คณะกรรมการบริหาร

           ๐ ผู้บริหาร

     2.4 คณะกรรมการชุดย่อย

     2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

     2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (remuneration policy)

3. การบริหารความเสี่ยง(enterprise risk management:erm) และ

    การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (asset liability management:alm)

      ๐ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

      ๐ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบ
    ต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุน
    และความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัว
จากการรับประกันภัย

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

6. การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ 

7. ผลการดำเนินงาน

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน

9. งบการเงิน

10. แบบรายการเปิดเผยข้อมูล

       10.1)ปผว1 รายปี 2562

        ๐ รายไตรมาส3

        ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.2)ปผว1 รายปี 2561

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.3)ปผว1 รายปี 2560

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.4)ปผว1 รายปี 2559

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1 

10.5)ปผว1 รายปี 2558

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.6)ปผว1 รายปี 2557

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.7)ปผว1 รายปี 2556

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.8)ปผว1 รายปี 2555

จำนวนคนอ่าน : 2850
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 10/10/2561 17:50:06