สาระน่ารู้

  • Share
      

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

     1.1 ประวัติบริษัท

     1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

     1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

     1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

     1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท

     1.6 การแจ้งเอาประกันภัย ขั้นตอนระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย

     1.7 วิธีการและระยะเวลาในการเรียกร้อง พิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

          1.7.1) ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมรถยนต์

          1.7.2) ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทั่วไป

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายใน

     2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

          2.1.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

          2.1.2) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  |part1| |part2|  

     2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

     2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ part ผู้บริหารบริษัท 

           คณะกรรมการบริหาร

           ๐ คณะผู้บริหาร

     2.4 คณะกรรมการชุดย่อย

     2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

     2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (remuneration policy)

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐาน

6. การลงทุนของบริษัท 

7. ผลการดำเนินงานของบริษัท

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน

9. งบการเงิน

10. แบบรายการเปิดเผยข้อมูล

       10.1)ปผว1 รายปี 2565

        ๐ รายไตรมาส3 

        ๐ รายไตรมาส2 

 ๐ รายไตรมาส1

       10.2)ปผว1 รายปี 2564

        ๐ รายไตรมาส3 

        ๐ รายไตรมาส2 

 ๐ รายไตรมาส1

       10.3)ปผว1 รายปี 2563

        ๐ รายไตรมาส3 

        ๐ รายไตรมาส2 

 ๐ รายไตรมาส1

       10.4)ปผว1 รายปี 2562

         ๐ รายไตรมาส3

         ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.5)ปผว1 รายปี 2561

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.6)ปผว1 รายปี 2560

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.7)ปผว1 รายปี 2559

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1 

10.8)ปผว1 รายปี 2558

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.9)ปผว1 รายปี 2557

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.10)ปผว1 รายปี 2556

  ๐ รายไตรมาส3

  ๐ รายไตรมาส2

  ๐ รายไตรมาส1

10.11)ปผว1 รายปี 2555

จำนวนคนอ่าน : 8642
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 10/10/2561 17:50:06