ชำระเงิน

ท่านสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ ของทุกธนาคาร

* กรุณาเตรียมข้อมูลบัตรเครดิตของท่านให้พร้อมก่อนชำระ

ขั้นตอนที่ 1


เฉพาะท่านที่ยังไม่เคย Verify เท่านั้น หากท่านเคยลงทะเบียนบัตรเครดิตแล้ว (Verify) ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2

ประเภทบัตร : *
ธนาคารผู้ออกบัตร : *

เมื่อท่าน Verify บัตรเครดิตแล้ว
กรุณากลับมาขั้นตอนที่ 2 เพื่อชำระเงิน

ขั้นตอนที่

ชำระค่าเบี้ยประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนการชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

ชำระค่าเบี้ยประกันออนไลน์

บริการนี้สำหรับ การชำระเงินโดยใช้ข้อมูลบนใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือใบแจ้งหนี้ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้เท่านั้น
บริษัทฯ อาจพิจารณาคืนเงินและปฏิเสธความคุ้มครอง หากลูกค้าชำระเงินเอง โดยไม่มีเอกสารใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ย             
ประกันภัย หรือใบแจ้งหนี้ของรอบปัจจุบัน ที่บริษัทฯ ออกให้
หมายเลขกรมธรรม์ หรือ เลขที่อ้างอิง *:

ชื่อผู้เอาประกันภัย *:

นามสกุล *:

อีเมล์* :

เบอร์โทรศัพท์ *:

เบี้ยประกัน *:

กรุณาใส่รหัสที่เห็นตามภาพด้านบน *:
คำเตือน:   ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนด เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้ว
สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1:   ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนด เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและผ่านการตรวจสภาพรถ หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสภาพรถยนต์เท่านั้น โดยบริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกความคุ้มครอง หากผลการตรวจสภาพรถยนต์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด