เกี่ยวกับธนชาตประกันภัยความเป็นมาของ บริษัท


 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัย ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัยทุกประเภท ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนเริ่มต้นที่ 300 ล้านบาท 

ปัจจุบัน ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทในกลุ่มทุนธนชาต พร้อมให้บริการด้านประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท โดยมีตำแหน่งทางการตลาดอยู่ในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ 10 รายแรกของประเทศ และมีความชำนาญด้านการประกันภัยรถยนต์ อยู่อันดับ 5 ของตลาดประกันวินาศภัยไทย อีกทั้งยังมีสถานะด้านการเงินที่มีความแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับสูง ด้วยทุนจดทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวน 4,930 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 493 ล้านบาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 สูงถึง 1,292 % สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดไว้ที่ 140% จึงทำให้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากทริสเรทติ้ง สถาบันการจัดอันความเชื่อถือทางการเงิน ในระดับ AA- (stable) (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564) 

ธนชาตประกันภัยมีนโยบายที่จะนำเสนอบริการประกันวินาศภัยในรูปแบบใหม่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric) ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทาง ช่องทางนายหน้า (Broker) ธนาคาร (Bancassurance) ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing) ลูกค้าติดต่อบริษัทโดยตรง (Walk in) และการขายผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น พร้อมด้วยสาขาและเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุมในจังหวัดที่สำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลที่ดีที่สุด

 

เป้าหมายของ บริษัท


ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันภัยไทย

 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้รับประกันภัยรายย่อย โดยการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ (Smart Retail Insurer with Technology and Data Analytic) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัท

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ารายย่อยและตอบสนองให้ทันต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการด้านข้อมูล มีการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย

  

พันธกิจ

- การเพิ่มช่องทางธุรกิจ ร่วมมือกับพันธมิตร เพิ่มโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจด้วยมุมมองใหม่ และขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายบน Digital Platform ของคู่ค้า เพื่อขยายธุรกิจและเปิดรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Product Variety) มีทางเลือกใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด (Customers Segmentation)

- การพัฒนาคุณภาพงานบริการ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการตลอด Customer Service Journey ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยลงทุนกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการขยายธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด เช่น ระบบคลาวด์ เอไอ การทำงานร่วมกับอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเครือส่งมอบคุณภาพงานซ่อมด้วนความรวดเร็ว

- การเพิ่มประสบการณ์การดูแลลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้รับความประทับใจจากการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีในทุกขั้นตอนการรับบริการ โดยเฉพาะการนำแพลตฟอร์มที่ลูกค้าคุ้นเคยในชีวิตประจำวันต่อยอดเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อทุกบริการของบริษัทฯ