เกี่ยวกับธนชาตประกันภัยความเป็นมาของ บริษัท


 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัย ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัยทุกประเภท ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนเริ่มต้นที่ 300 ล้านบาท  

ปัจจุบัน ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทในกลุ่มทุนธนชาต พร้อมให้บริการด้านประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท โดยมีตำแหน่งทางการตลาดอยู่ในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ 10 รายแรกของประเทศ และมีความชำนาญด้านการประกันภัยรถยนต์ อยู่อันดับ 5 ของตลาดประกันวินาศภัยไทย อีกทั้งยังมีสถานะด้านการเงินที่มีความแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับสูง ด้วยทุนจดทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวน 4,930 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 493 ล้านบาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 สูงถึง 577% สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดไว้ที่ 140% จึงทำให้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากทริสเรทติ้ง สถาบันการจัดอันความเชื่อถือทางการเงิน ในระดับ AA- (stable) (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2565) 

ธนชาตประกันภัยมีนโยบายที่จะนำเสนอบริการประกันวินาศภัยในรูปแบบใหม่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric) ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทาง ช่องทางนายหน้า (Broker) ธนาคาร (Bancassurance) ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing) ลูกค้าติดต่อบริษัทโดยตรง (Walk in) และการขายผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น พร้อมด้วยสาขาและเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุมในจังหวัดที่สำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลที่ดีที่สุด

 

เป้าหมายของ บริษัท


ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันภัยไทย

 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยลูกค้ารายย่อย โดยการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้

คุ้มครองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เอื้อประโยชน์อันสูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและ ผู้ถือหุ้น

  

พันธกิจ

1. เป็นผู้นำการรับประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งมั่นเติบโตจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์และมุ่งสร้าง

แบรนด์ธนชาตประกันภัย TNI ให้เป็น อันดับ 1 ในใจของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำนวัตกรรม, เทคโนโลยีและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

เน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีและประทับใจ ณ จุดต่าง ๆ เช่น สำนักงานใหญ่ สาขาจุดให้บริการ Meet & Care และ

การให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ

3. สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยให้บริการที่ดีสอดคล้องกับพฤติกรรมและข้อมูลความต้องการของ

ลูกค้า พัฒนางานต่ออายุจากการนำประสบการณ์ของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ เพิ่มความเชื่อมั่นพร้อมเสริมสร้าง

ความภักดีให้แบรนด์ธนชาตประกันภัย

4. การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลสำเร็จของงาน โดยการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญ

แก่ลูกค้า และเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน ประกอบกับวางแผนในการสร้างและพัฒนา

พนักงานอย่างต่อเนื่อง