คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ
กรรมการ
 • นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ รองประธานกรรมการ
 • นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ
 • นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการ
 • นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการ
 • นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการ
 • นายวิลเลียม จอร์ท ซาอิด กรรมการ
 • นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ
รายชื่อที่ปรึกษา
 • นายวิชิต ญาณอมร ที่ปรึกษา
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี Managing Director
ผู้จัดการอาวุโส
 • น.ส.สุวิมล บุนนาค Chief Sales Channel Officer
 • นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน Chief Insurance Product Officer
 • น.ส.บุศรา ตันติเจริญ Chief Risk Officer
 • นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล Chief Claims Officer
 • นายทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer
 • นายคณิศร์พงศ์ เศวตพัชราภรณ์ Chief Insurance Compliance Officer
 • นายพรชัย วงศ์ถิรสิน Chief Financial Officer