คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

นาย บันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
กรรมการ
 • นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
 • นาง ธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า กรรมการ
 • นาย ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ กรรมการ
 • นาย วิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ
 • นาย สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการอิสระ
 • นาย พิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการอิสระ
 • นาย พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการ
 • นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ กรรมการ
รายชื่อที่ปรึกษา
 • นาย สุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษา
 • นาย วิชิต ญาณอมร ที่ปรึกษา
 • นาย ปิยะพงศ์ อาจมังกร ที่ปรึกษา
 • นาย อรรถวุฒิ แดนทอง ที่ปรึกษา
 • พ.ต.อ. ดุษฏี ดารยุวฒิ ที่ปรึกษา
 • นาย บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ ที่ปรึกษา
 • นาย สุวิทย์ ชื่นนิยม ที่ปรึกษา
นาย พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี Chief Executive Officer
ผู้บริหารบริษัท
 • นาย คงศักดิ์ หาญแสวงสิน Chief Insurance Product Officer
 • นาย ทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Claims Officer and Chief Innovation Officer
 • นาย พรชัย วงศ์ถิรสิน Chief Financial Officer
 • นาวสาว วัชราภรณ์ ทองแกม Chief Risk Officer
 • นาย แพนนพ สืบแก้ว Chief Information Technology Officer
 • นาง วิชินี โอรพันธ์ Chief Sale Officer
 • นาง สุนีย์ กิตติเรืองวิทยา Chief Operating Officer
 • นางสาว กิตติภา จันทนาประเสริฐ Chief Insurance Compliance Officer