สาระน่ารู้

  • Share
      

เอกสารตั้งเบิกค่าซ่อมรถผู้เอาประกันสำหรับลูกค้า

เอกสารตั้งเบิกค่าซ่อมรถผู้เอาประกันภัย

1. ใบแจ้งความเสียหาย/บัตรติดต่อ  (ต้นฉบับ)

2. ใบเสนอราคาค่าซ่อม

3. ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด (ต้นฉบับ)

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาเอง)  |ดาวน์โหลด

5. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ+ผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ+เบอร์โทร+อาชีพ ของเจ้าของบัตรประชาชน) 

6. สมุดบัญชี  (กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี) 

7. หนังสือรับรองบริษัท+ลงนามผู้มีอำนาจลงนามบริษัท+ประตราบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

8. ใบรับชดใช้ค่าสินไหมรถยนต์ (ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน)   |ดาวน์โหลด|        

9. รูปขั้นตอนการจัดซ่อม  (รูประหว่างซ่อม - ซ่อมเสร็จ) 

10. นำรถมาตรวจสภาพที่บริษัทหลังจากที่รถซ่อมเสร็จแล้ว

11. คืนซากอะไหล่เก่า  (ถ้ามีการเปลี่ยนอะไหล่)

จำนวนคนอ่าน : 2554
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 6/6/2561 15:35:42