รายละเอียดประกันภัย

  • Share
      

ผู้ซื้อประกันภัยออนไลน์ ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวท่าน

คำเตือน

เบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับการเอาประกันภัยส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีต้องการความคุ้มครองในนามนิติบุคคล โปรดติดต่อ 02-308-9308

บริษัทไม่ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ สูญเสีย เสียหายของร่างกายหรืออวัยวะ ที่เกิดจากอุบัติเหตุกับผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนเวลาเริ่มต้นความคุ้มครองตามแบบประกันภัยนี้กำหนด (เวลาเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 12:00น. ของวันที่ชำระค่าเบี้ย)


 โปรดศึกษาและทำความเข้าใจข้อยกเว้นและเงื่อนไขการรับประกันภัย