สาระน่ารู้

  • Share
      

เอกสารตั้งเบิกค่าซ่อมรถคู่กรณีสำหรับลูกค้า

เอกสารตั้งเบิกค่าซ่อมรถคู่กรณี

1. ใบแจ้งความเสียหาย/บัตรติดต่อ  (ต้นฉบับ)

2. ใบเสนอราคาค่าซ่อม  (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนรถ

4. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย  (ถ้ามี) 

5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาเอง)     |ดาวน์โหลด|

6. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ+ผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ+เบอร์โทร+อาชีพ ของเจ้าของบัตรประชาชน)

7. หน้าสมุดบัญชีเจ้าของรถ (กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี)

8. หนังสือรับรองบริษัท+ลงนามผู้มีอำนาจลงนามบริษัท+ประตราบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

9. สัญญาประนีประนอมยอมความ (ลงลายมือชื่อ ผู้เสียหาย+ผู้ให้สัญญา)     |ดาวน์โหลด|

จำนวนคนอ่าน : 2316
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 11/6/2561 10:08:48