สาระน่ารู้

  • Share
      

เอกสารตั้งเบิกค่าประกันทรัพย์สินสำหรับลูกค้า

เอกสารตั้งเบิกค่าประกันทรัพย์สิน

1. แบบแสดงตน     |ดาวน์โหลด|

2. แบบเรียกร้องความเสียหายต่อทรัพย์สิน      |ดาวน์โหลด|

3. กรณีบุคคลธรรมดา  สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย และหรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์

    กรณีนิติบุคคล        สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ และสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกระทำการแทน)

5. สำเนาโฉนดที่ดินและหรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งทรัพย์สิน

6. เอกสารแสดงราคาและรายการทรัพย์สินที่เสียหาย 

7. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(กรณีมีเหตุต้องบันทึกตามกฎหมาย) 

8. รูปถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุ และทรัพย์สินที่เสียหาย

9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงินค่าสินไหม) 

10. หรือหากประสงค์รับโอนทางบัญชีพร้อมเพย์ (promptpay)

11. โปรดระบุบัญชี promptpay ธนาคาร.......................................

12. โทรศัพท์มือถือ/เลขประชาชน หมายเลข....................................

13. เอกสารอื่นๆ ที่เกียวข้อง (ถ้ามี)

จำนวนคนอ่าน : 1285
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 6/6/2561 17:16:02