สาระน่ารู้

  • Share
      

เอกสารตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุสำหรับลูกค้า

เอกสารตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ

เอกสารสำคัญประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม (โปรดลงชื่อรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ)

1. แบบแสดงรายละเอียดผู้เอาประกันภัย     |ดาวน์โหลด|

2. แบบเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล (personal accident claim form)     |ดาวน์โหลด|

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย และหรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกระทำการแทน)

5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และผู้เรียกร้อง หรือผู้รับผลประโยชน์

6. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจทุกข้อที่เกี่ยวข้อง / ผลตรวจวัดปริมาณ alcohol (ถ้ามี หรือกรณีมีเหตุต้องบันทึกตามกฎหมาย) 

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงินค่าสินไหม) หากประสงค์รับโอนทางบัญชีพร้อมเพย์ (promptpay)

8. โปรดระบุบัญชี promptpay  ธนาคาร .............................. โทรศัพท์มือถือ/เลขที่บัตรประชาชน .............................. 

*เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติมอืนๆ ที่เกียวข้องตามแต่กรณี

กรณีค่ารักษาพยาบาล/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1. ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่ารักษาฯ ต้นฉบับ (ตัวจริง)

2. ใบรับรองแพทย์ และหรือเอกสารทางการแพทย์ฯ

3. ใบรับรองแพทย์ตามแบบบริษัทฯ (กรณีทุพพลถาวรสิ้นเชิง)     |ดาวน์โหลด|

4. เอกสารรับรองความพิการ(ถ้ามี สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ)

5. เอกสารทางการแพทย์ (หากมีการรักษาก่อนเสียชีวิต) 

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาใบมรณบัตร

2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า-หลัง)

3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย (ประทับ “ตาย”)

5. เอกสารทางการแพทย์ (หากมีการรักษาก่อนเสียชีวิต)

กรณีค่าชดเชยรายได้ 

1. สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่ารักษาฯ และหลักฐานทางการแพทย์แสดงการรักษาฯเป็นผู้ป่วยใน 

กรณีกรมธรรม์ระบุผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร(กรณีผู้เยาว์) ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย ทุกท่าน

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย ทุกท่าน

3. ทะเบียนสมรส ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ และของบิดา-มารดา ผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)

4. บันทึกประจำวันตำรวจ ระบุชื่อทายาทตามกฎหมายทุกท่านของผู้เอาประกันภัย (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นทายาทตามกฎหมาย)

จำนวนคนอ่าน : 3489
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 6/6/2561 17:15:03