สาระน่ารู้

  • Share
      

เอกสารตั้งเบิกค่าทรัพย์สินสำหรับลูกค้า

เอกสารตั้งเบิกค่าทรัพย์สิน

1. ใบแจ้งความเสียหาย/บัตรติดต่อ  ต้นฉบับ

2. ใบเสนอราคา (ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ+ผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ+เบอร์โทร+อาชีพ ของเจ้าของบัตรประชาชน)

4. สมุดบัญชี (กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี)

5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้มาเอง)     |ดาวน์โหลด|

6. หนังสือรับรองบริษัท+ลงนามผู้มีอำนาจลงนามบริษัท+ประทับตราบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

7. สัญญาประนีประนอมยอมความ  (ลงลายมือชื่อ ผู้เสียหาย+ผู้ให้สัญญา )   |ดาวน์โหลด|

จำนวนคนอ่าน : 1292
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 6/6/2561 17:12:34