สาระน่ารู้

  • Share
      

เอกสารตั้งเบิกค่ารักษา/ค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกค้า

เอกสารตั้งเบิกค่ารักษา/ค่าสินไหมทดแทน

1. ใบแจ้งความเสียหาย/บัตรติดต่อตัวจริง (ต้นฉบับ)

2. ใบเสร็จรับเงิน  (ต้นฉบับ)

3. สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน

4. ใบรับรองแพทย์ (เบิกค่าอนามัย) 

5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้บาดเจ็บไม่ได้มาเอง)     |ดาวน์โหลด|

6. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ+ผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ+เบอร์โทร+อาชีพ ของเจ้าของบัตรประชาชน) 

7. สมุดบัญชี (กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี) 

8. สัญญาประนีประนอมยอมความ (ลงลายมือชื่อ ผู้เสียหาย+ผู้ให้สัญญา)     |ดาวน์โหลด|

9. ใบรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (พรบ)     |ดาวน์โหลด|

10. ใบรับชดใช้ค่าสินไหมรถยนต์              |ดาวน์โหลด|

จำนวนคนอ่าน : 2560
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 6/6/2561 16:30:16