สาระน่ารู้

  • Share
      

เอกสารตั้งเบิกค่ารถยกสำหรับลูกค้า

เอกสารตั้งเบิกค่ารถยก

1.สำเนาใบแจ้งความเสียหาย (ถ้ามี)

2.ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด  (ต้นฉบับ)

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ+ผู้รับมอบอำนาจ   (รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ+เบอร์โทร+อาชีพ ของเจ้าของบัตรประชาชน)

4.สมุดบัญชี (กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี)

5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ ไม่ได้มาเอง) |ดาวน์โหลด|

6.หนังสือรับรองบริษัท+ลงนามผู้มีอำนาจลงนามบริษัท+ประทับตราบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

7.ใบรับชดใช้ค่าสินไหมรถยนต์  (ลงลายมือชื่อ  ผู้รับเงิน) *กรณีเป็นรถประกันธนชาตประกันภัย  |ดาวน์โหลด|

8.สัญญาประนีประนอม (ลงลายมือชื่อ ผู้เสียหาย+ผู้ให้สัญญา) *กรณีเป็นรถคู่กรณี ธนชาตประกันภัย ดาวน์โหลด

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

บริษัท  ธนชาตประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส (หน้าเคาน์เตอร์) ตึก a ชั้น 3

999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์  ถ.พระราม 9

แขวงพัฒนาการ    เขตสวนหลวง   กรุงเทพฯ  10250

จำนวนคนอ่าน : 3061
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 6/6/2561 16:10:31