ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
 
:: การประกันภัย พ.ร.บ. หรือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้ มีเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้รับความ คุ้มครองขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถที่ใช้ โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม ต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของผู้ประสบภัยทุกคน ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
รายละเอียดความคุ้มครอง
:: บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีโดยที่ยังไม่ต้องสรุปว่าเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่ ดังนี้
  1. 35,000 บาท/คน เป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต
  2. 15,000 บาท/คน เป็นค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ
  3. จ่ายตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) รวมกัน กรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาล
:: หลังจากพิสูจน์ความผิดแล้ว หากผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูกบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมอีก แต่รวมกับที่จ่ายเบื้องต้นแล้ว ไม่เกิน
  1. 100,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิต
  2. 50,000 บาท/คน กรณีค่ารักษาพยาบาล
  3. ในกรณีของรถคันที่เป็นฝ่ายผิด ผู้ขับขี่จะได้รับชดใช้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเบิกในส่วนนี้ได้

อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
ประเภทรถและขนาดรถยนต์ ราคารวมภาษี และ อากร (บาท)
     รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ส่วนบุคคล 645.21 บาท
     รถยนต์บรรทุก น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ส่วนบุคคล 967.28 บาท
     รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง ไม่เกิน 15 ที่นั่ง ส่วนบุคคล 1,182.35 บาท
หมายเหตุ : อัตราเบี้ยฯ นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย
   © 2008-2012 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มธนชาต  |  ระเบียบการใช้เว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  แผนผังเว็บไซต์  แจ้งอุบัติเหตุโทร. 0-2662-8999  |  ติดต่อสอบถาม 0-2308-9300