ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
:: เป็นประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รายละเอียด
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
:: เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท ดังนี้
    • ความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางชีวิต และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก
    • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย แบ่งเป็น
      - ความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์สูญหาย หรือ ไฟไหม้
      - ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ
 

        ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครอง ข้อมูลเพิ่มเติม
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายที่เกิดกับรถที่เอาประกันภัย
ทรัพย์สิน ชีวิต/ร่างกาย สูญหาย/ไฟไหม้ สาเหตุอื่น
ประเภท 1 รายละเอียด
ประเภท Onelite รายละเอียด
ประเภท 2+ คุ้มครองเฉพาะการชน
กับยานพาหนะทางบก
รายละเอียด
ประเภท 3+   คุ้มครองเฉพาะการชน
กับยานพาหนะทางบก
รายละเอียด
ประเภท 3    

รายละเอียด


   © 2008-2011 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด  
กลุ่มธนชาต  |  ระเบียบการใช้เว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  แผนผังเว็บไซต์  แจ้งอุบัติเหตุโทร. 0-2662-8999   |  ติดต่อสอบถาม 0-2308-9300