ความเป็นมาของบริษัท
เป้าหมายของบริษัท
วิสัยทัศน์ของบริษัท
พันธกิจของบริษัท
ที่ทำการ - สำนักงานใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
งบประมาณ
 
   บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2540 ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียน ปัจจุบันชำระเต็ม 740 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไป ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มพร้อมกันนั้นเอง ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด (BNSAL) ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
ปัจจุบันเราให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพประกันภัย โดยมีแนวนโยบาย
ที่จะนำเสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่โดยเน้นการพัฒนาและ การบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
(Customer Centric)

   ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริการเพื่อ
บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสร้างมาตรฐาน
ใหม่ให้ธุรกิจประกันภัยไทย

    Internetได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ
ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีอิสระที่จะค้นหาและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ตรงกับ
ความต้องการของตนได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็น
ต้องพึ่งพาตัวแทนนายหน้าเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป
ผลที่ตามมาคือผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
มีราคาถูกลงเพราะไม่ต้องผ่านคนกลาง ที่สำคัญ
บริการที่ตนต้องการเท่านั้น ในอนาคตผู้ที่ให้
ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างแท้จริง (Customer Centric) เท่านั้น
จะสามารถอยู่รอดในโลกแห่งการแข่งขันนี้ได้
internet จะเป็นช่องทางที่สำคัญช่องทางหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เปิดช่องทางการขายใหม่ๆ
(Below the line) และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ด้วยบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้โอกาสแก่ผู้บริโภคที่จะเลือก ผู้ให้บริการที่เข้าใจผู้บริโภคมากที่สุด

    มุ่งครองความเป็นเลิศในธุรกิจประกัน
วินาศภัยด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าถึงความเป็น สถาบันของกลุ่มธนชาต
ด้วยฐานการเงินที่แข็งแกร่งและความเป็นเลิศ
ในผลิตภัณฑ์ การบริการ จนเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า ทำให้เป็น“ บริษัทประกันวินาศภัย
ที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป ” ตลอดจน
มุ่งมั่นที่ จะสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
   © 2008-2012 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มธนชาต  |  ระเบียบการใช้เว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  แผนผังเว็บไซต์  แจ้งอุบัติเหตุโทร. 0-2662-8999   |  ติดต่อสอบถาม 0-2308-9300